deklaracja.doc

DEKLARACJA NABYWCY*
(osoby fizycznej)
dla niektórych substancji wprowadzanych do obrotu

Nazwa substancji i jej numer katalogowy

Oświadczam, iż użyję wskazaną substancję w celu:Oświadczam również, iż w/w substancje nie będą użyte do:
- produkcji narkotyków i środków odurzających
- produkcji środków bojowych, wojskowych i dla celów militarnych
- produkcji środków wybuchowych
- produkcji środków trujących
- innych celów niezgodnych z prawem

Oświadczam również, iż znane mi są zasady (regulamin) sprzedaży, który to regulamin przedstawiony jest w serwisie www.odczynniki.eu oraz potwierdzam, że jako osoba pełnoletnia posiadam odpowiednią wiedzę i uprawnienia, by bezpiecznie posługiwać się zakupionymi odczynnikami oraz bezpiecznie je przechowywać. Ponadto biorę na siebie wszelką odpowiedzialność za skutki wynikłe z używania i przechowywania zakupionych odczynników.
Oświadczam również, iż zostałem poinformowany, że sprzedaż odczynników jest prowadzona wyłącznie dla firm, a osoby fizyczne nabywają odczynniki warunkowo, pod warunkiem, że nie wycofają się z zakupu towaru (nie dotyczy to uzasadnionych zwrotów gwarancyjnych), pod groźbą kary w kwocie 120% ceny towaru.
Zamówione przeze mnie odczynniki są wykonywane na moje indywidualne zamówienie i nie podlegają możliwości zwrotu (nie ma możliwości odstąpienia od umowy zakupu), za co ręczę ewentualną utratą równowartości zwracanych towarów.1:..........................2:..............................................3:...................................4:................................
1: Data, 2: Imię i nazwisko, 3: PESEL**, 4: Podpis Oświadczającego**** Wypełniać pismem drukowanym czytelnie
** Zamiast nr PESEL można wpisać nr dokumentu tożsamości

*** Dane personalne (imię i nazwisko) wypełniać czytelnie, natomiast charakterystyczny podpis osobisty wypełnić własnoręcznie (zgodnie z odwzorowaniem w dokumencie tożsamości, którego kopię załącza się do Deklaracji)


deklaracja_firmy.doc

DEKLARACJA NABYWCY*
(firmy i instytucje)
dla niektórych substancji wprowadzanych do obrotu

Nazwa substancji i jej numer katalogowy

Oświadczamy, iż użyjemy wskazaną substancję w celu:

Oświadczam również, iż w/w substancje nie będą użyte do:
- produkcji narkotyków i środków odurzających
- produkcji środków bojowych, wojskowych i dla celów militarnych
- produkcji środków wybuchowych
- produkcji środków trujących
- innych celów niezgodnych z prawem

Oświadczam również, iż znane mi są zasady (regulamin) sprzedaży podany na stronie www.odczynniki.eu oraz potwierdzam, że jako osoba pełnoletnia posiadam odpowiednią wiedzę i uprawnienia, by bezpiecznie posługiwać się zakupionymi odczynnikami oraz bezpiecznie je przechowywać. Ponadto biorę na siebie wszelką odpowiedzialność za skutki wynikłe z używania i przechowywania zakupionych odczynników.

Data i miejsce:.......................................

Numer REGON:.....................................

Nazwa firmy:.....................................................................................................................

Adres siedziby:.................................................................................................................

Osoba odpowiedzialna:....................................................................................................
...................................................                                                       ....................................................
           (pieczęć zakładu)                                                                           podpis osoby odpowiedzialnej


Wypełniać pismem drukowanym czytelnie